ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE 2023/2024

Organizacja zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich woj. lubelskiego

Utrzymanie dróg w okresie zimowym należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wynikającej z zapisów statutowych i ustawowych (art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. 2023 poz. 645). Głównym zadaniem w tym okresie jest zapewnienie przejazdu pojazdom i minimalizowanie utrudnień podczas poruszania się użytkowników po drogach wojewódzkich (w tym również pieszym) poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach ustalane są w oparciu o standardy zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 1) do stosowania na sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego w sezonie zimowym 2023/2024. Na podstawie zarządzeń wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zostały podjęte działania, mające na celu przygotowanie służb liniowych do realizacji niezbędnych zadań w okresie zimowym. Użytkowników dróg traktujemy z należytą powagą i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że większa ich część prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą: zaopatrzenie, przewóz osób, dostawa ziemiopłodów do przerobu i punktów sprzedaży, działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia (pogotowie ratunkowe), a w zakresie bezpieczeństwa – np. policja, straż pożarna oraz inna działalność polegająca np. na usuwaniu uszkodzeń sieci energetycznych, wodociągowych, pomoc weterynaryjna itp.

Utrzymanie dróg w okresie zimowym stanowi odmienny zakres robót, nie wiążących się z robotami pozostałych okresów. Roboty te polegają na usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym, które mają na celu utrzymanie ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg. Poniesione w tym zakresie nakłady finansowe i materialne w niczym nie podnoszą wartości dróg wręcz przeciwnie pomniejszają środki przeznaczone na budowę, odnowę czy remonty dróg i mostów w okresie letnim.

Planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024 objęto drogi wojewódzkie o nawierzchni twardej – długość ich wynosi 2340,3 km. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie na wyznaczonych odcinkach dróg o łącznej długości 1262 km.

Organizacja prac przygotowawczych do sezonu zimowego przebiega w oparciu o wewnętrzne zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzone będzie przez 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz 17 Obwodów Drogowych. Zakres działania obejmuje drogi wojewódzkie województwa lubelskiego.

Nadzór nad sprawnym prowadzeniem akcji zimowej pełni Dyrektor lub Zastępca Dyrektora, który podejmuje decyzje dotyczące stanu gotowości sprzętu, wprowadzenia lub zawieszenia dyżurów, zawieszenia akcji i inne wg potrzeb.

Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego standardy. Stanowią one podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego. Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji jaką spełniają w sieci drogowej.

Poniżej przedstawiony jest zaakceptowany przez Sejmik Województwa Lubelskiego  podział dróg wojewódzkich na standardy zimowego utrzymania i długość odcinków do nich przyporządkowanych:

standard   II 14,8 km,
standard   III 1141,4 km,
standard   IV 1047,9 km,
standard   V 136,2 km,

Według ustalonych zasad:

  • drogi zaliczone do standardu II posypywane będą czystymi środkami chemicznymi,
  • drogi zaliczone do standardu III i IV posypywane będą mieszankami 40% lub czystymi środkami chemicznymi (w zależności od stopnia natężenia ruchu),
  • drogi zaliczone do standardu V posypywane będą mieszankami piaskowo-solnymi i czystymi materiałami uszorstniającymi,
  • chodniki i ścieżki rowerowe na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania, a łączna ich długość wynosi 546,3

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi, określanych jako tzw. „klęska żywiołowa”, służby drogowe nie zawsze będą w stanie utrzymać założony standard zimowego utrzymania drogi. W takich sytuacjach prowadzona będzie akcja, mająca na celu utrzymanie przejezdności drogi, a dopiero w następnej kolejności, po ustaniu opadów, przywracanie drogi do stosownego standardu.

Panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie pojazdów ciężarowych nie w pełni sprawnych (opony letnie lub pozbawione bieżnika, mała moc silnika, za duży ciężar przewożonego ładunku) może spowodować poważne utrudnienia na drodze, a nawet zatory i powstawanie przerw w komunikacji drogowej. Takie sytuacje mogą bardzo utrudniać pracę służbom drogowym w usuwaniu  śliskości zimowej lub odśnieżaniu drogi. Przywrócenie płynności ruchu może okazać się bardzo czasochłonne.

           W związku z powyższym apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzili stan techniczny swoich pojazdów i byli zaopatrzeni w linki holownicze, łańcuchy na koła, które w trudnych warunkach zimowych mogą okazać się niezbędne.

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

Do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania w zakresie określonym w standardach przygotowany został podstawowy sprzęt w ilości 71 szt. piaskarek i solarek. Został również zakontraktowany sprzęt pomocniczy w niezbędnej ilości: pługi lekkie – 6 szt., pługi średnie – 39 szt., pługi ciężkie – 12 szt., równiarki – 12 szt., pługi wirnikowe (sprzęt własny) – 9 szt., ładowarki – 22 szt. i sprzęt do odśnieżania chodników w ilości 31 szt.

Na pługopiaskarkach i pługosolarkach zainstalowane będą lokalizatory GPS, które pozwolą na bieżącą obserwację pracy sprzętu w terenie. Dzięki systemowi GPS będzie istniała możliwość dokładnej i rzetelnej oceny pracy sprzętu. Dla dyżurnych bezpośrednio dysponujących sprzętem, wiele kamer zainstalowanych w różnych miejscach na sieci drogowej będzie stanowić dodatkowe narzędzie do nadzoru pracy sprzętu i jego rozliczenia.

         Materiały do zwalczania śliskości zimowej

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe działanie soli (temperatury poniżej – 70C), w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymanie przejezdności dróg stosowane będą materiały uszorstniające z domieszką chlorku wapnia lub chlorku magnezu.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich woj. lubelskiego zaplanowano w sezonie 2022/2023 około:

–   10 000 Mg soli do samodzielnego sypania

–   14 000 Mg mieszanki piaskowo–solnej

–     1 500 Mg materiałów uszorstniających

–            7 Mg chlorku wapnia i magnezu

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są aktualnie przygotowywane i magazynowane przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich.

Stan zapasów na dzień 01 grudnia 2023 r. przewidywany jest na 70 % potrzeb całego sezonu zimowego.

W sezonie zimowym 2023/2024 w ramach ochrony biernej dróg planuje się ustawić
163,3 km zasłon p/śnieżnych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

 

Możliwości finansowe

Wyasygnowane środki finansowe wystarczą na utrzymanie dróg wojewódzkich przy wystąpieniu średnich warunków zimowych. Jeśli wystąpi wzrost kosztów zimowego utrzymania to odbywać się będzie kosztem środków planowanych na modernizacje, remonty oraz utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim – co oznacza, że nie można oczekiwać, iż za wszelką cenę dążyć się będzie do utrzymania jezdni w „czarnym stanie”.

Punkt informacji drogowej

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich – zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie, w Rejonach oraz siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Dyżurny zimowego utrzymania dróg

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

telefon 81 749-53-28  (600– 2200)

e-mail: zud@zdw.lublin.pl

www: http://zdw.lublin.pl/zimowe-utrzymanie-drog

Informacje o stanie dróg wojewódzkich w województwie lubelskim będzie można uzyskać u dyżurnego w ZDW w Lublinie lub bezpośrednio w naszych jednostkach terenowych (wykaz punktów dysponujących sprzętem – informacja poniżej). Meldunek o stanie dróg publikowany będzie na stronie internetowej – link: http://zud.zdwlublin.nazwa.pl/zima i uaktualniany w ciągu doby 4 krotnie w godzinach: 600, 1000, 1500, 1900.

Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że dyżury ZUD, z chwilą ich powołania, pełnione będą w systemie 1 lub 2 zmianowym, w siedzibie ZDW w Lublinie w godz. 600 do 2200 w zależności od warunków pogodowych, a 3 zmiana w godz. 2200 – 600 powoływana będzie wyjątkowo, tylko w przypadkach gdy zaistnieje bardzo trudna sytuacja na drogach.

Dyżury ZUD w jednostkach terenowych, w punktach dysponujących sprzętem, pełnione będą w godz. 400 do 1200 i 1300 do 2100 , a w przypadkach gdy zaistnieje bardzo trudna sytuacja na drogach również w nocy. Poniżej podany jest wykaz tych punktów z telefonami.

            Godziny publikowania (uaktualniania) meldunków na stronie ZDW:

Lp. Meldunki wg stanu na godz. Publikowane w Internecie godz. od – do
1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 – 630

1000 – 1030

1500 – 1530

1900 – 1930

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich na stałe współpracuje z lokalnymi mediami: prasą, radiem i TV – przekazując informacje o stanie nawierzchni i warunkach panujących na sieci drogowej.

Bieżąca współpraca pozwalać będzie w sposób możliwie szybki i pełny powiadomić jak największą liczbę użytkowników dróg.

 

WYKAZ PUNKTÓW DYSPONUJĄCYCH SPRZĘTEM

DO ZUD W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

RDW/OD Telefon
Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14

83 343-81-88
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Janów Podlaski, ul. Nowa 1 83 341-30-96
Obwód Drogowy Łuków, ul. Łapiguz 112 25 798-97-06
Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

22-100 Chełm, ul. A. Mickiewicza 37

82 575-00-56
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Chełm, ul. Szpitalna 53B 601-676-192
Obwód Drogowy Krzczonów, ul. Żeromskiego 73 697-676-510
Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b

84 697-26-91
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Tyszowce, ul. Wielka 103 84 661-92-75
Obwód Drogowy Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b 84 696-20-93
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Budnego 5

81 566-13-92
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Krzczonów, ul. Żeromskiego 73 81 566-40-56
Obwód Drogowy Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 81 516-28-67
Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 21

83 354-23-14
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Parczew, ul.11 Listopada 98 83 354-23-05
Obwód Drogowy Ostrów Lubelski, ul. Lubartowska 62 81 852-01-50
Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

24-100 Puławy, ul. Składowa 1A

81 886-31-63
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Annopol, ul. Puławska 45 15 861-36-15
Obwód Drogowy Kurów, Olesin 12 81 886-81-94
Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa 82 572-11-51
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Dobropol 82 572-16-92
Obwód Drogowy Średni Łan 82 572-16-92
Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60

84 638-66-39
w godz. 700-1500
Obwód Drogowy Biłgoraj, ul. Krzeszowska 71 84 686-17-15
Obwód Drogowy Józefów, ul. Bat. Chłopskich 84 84 687-81-52
Obwód Drogowy Zamość, ul. St. Batorego 2 84 615-34-91

 

Wykaz adresów i telefonów Rejonów Dróg Wojewódzkich

Lp. RDW Adres Nr telefonu Nr telefaksu
1. Biała Podlaska ul. Warszawska 14 (83) 343-81-88 (83) 343-81-83
2. Chełm ul. Adama Mickiewicza 37 (82) 575-00-56
3. Hrubieszów ul. Grabowiecka 18b (84) 696-20-93 (84) 696-20-94
4. Lublin z/s
w Bychawie
ul. Budnego 5 (81) 566-13-92 (81) 566-02-56
5. Parczew ul. Wojska Polskiego 21 (83) 355-04-81 (83) 354-16-94
6. Puławy ul. Składowa 1a (81) 886-31-63 (81) 886-41-03
7. Włodawa ul. Lubelska 60 (82) 572-16-92
8 Zamość ul. Stefana Batorego 2 (84) 615-34-91 (84) 638-66-39