STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2023/2024

zaakceptowane przez  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 12 października 2023 r.

 

 Lp.

Stan-
dard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki

danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego

przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez

 niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu zjawiska:

 1

2

3

4

5

1.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

·     śnieg luźny może zalegać

·     błoto pośniegowe może występować  

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów

 

do 5 godz.

do 7 godz.

 

do 7 godz.

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

       do 4 godz.

       do 4 godz.

       do 4 godz.

       do 5 godz.

       do 5 godz.

2.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na : 

· skrzyżowaniach z drogami   publicznymi o naw. utwardzonej

· skrzyżowaniach z liniami kolej.

· odcinkach o pochyleniu > 4%

· przystankach autobusowych

·      innych miejscach ustalonych    przez zarząd drogi

·     śnieg luźny może zalegać

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

·    zaspy mogą występować

 

do 8 godz.

 

do 8 godz.

 

do 8 godz.

 

w miejscach wymienionych w kol. 3:

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

 do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

 

3.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  i  posypana na odcinkach ustalonych przez zarząd drogi, decydujących o możliwości ruchu

·   śnieg luźny może zalegać

·    śnieg zajeżdżony może występować

·    języki śnieżne mogą występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godz.

 

 

do 10 godz.

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

 do 8 godz.

      do 10 godz.

       do 8 godz.

 

4.

V

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek)

I posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi

·      śnieg luźny może zalegać

·      śnieg zajeżdżony może występować

·    nabój śnieżny może występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

do 16 godz.

występuje

występuje

       do 24 godz.

 

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

 

  

do 10 godz.

  występuje 

5.

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Odśnieżanie interwencyjne