ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE 2018/2019

 

bentley-ice-13-afca65bc32830399d-14195

 

 

Organizacja zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich woj. lubelskiego

 

  Utrzymanie dróg w okresie zimowym należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wynikającej z zapisów statutowych i ustawowych (art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. 2017 poz. 2222). Głównym zadaniem w tym okresie jest zapewnienie przejazdu pojazdom i minimalizowanie utrudnień podczas poruszania się użytkowników po drogach wojewódzkich (w tym również pieszych) poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach ustalane są w oparciu o standardy zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 1) do stosowania na sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego w sezonie zimowym 2018/2019. Na podstawie zarządzeń wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zostały podjęte działania w celu przygotowania służb liniowych do realizacji niezbędnych zadań w okresie zimowym. Użytkowników dróg traktujemy z należytą powagą i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że większa ich część prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą: zaopatrzenie, przewóz osób, dostawa ziemiopłodów do przerobu, działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia (pogotowie ratunkowe), a w zakresie bezpieczeństwa - policja, straż oraz inna działalność polegająca np. na usuwaniu uszkodzeń sieci energetycznych, wodociągowych, pomoc weterynaryjna itp.

Utrzymanie dróg w okresie zimowym stanowi odmienny zakres robót, nie wiążących się z robotami pozostałych okresów. Roboty te polegają na walce z żywiołami atmosferycznymi, mającymi na celu utrzymanie ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg. Poniesione w tym zakresie nakłady finansowe i materialne w niczym nie podnoszą wartości dróg wręcz przeciwnie pomniejszają koszty środków przeznaczonych na budowę, modernizację, odnowę czy remonty dróg i mostów w okresie letnim.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzone będzie przez 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz 17 Obwodów Drogowych. Zakres działania obejmuje drogi wojewódzkie województwa lubelskiego.

    Planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 objęto drogi wojewódzkie o nawierzchni twardej o długości 2343 km.

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest na wyznaczonych odcinkach dróg o łącznej długości 1168 km.

Akcja zimowa prowadzona będzie wg wytycznych zawartych w szczegółowych planach operacyjnych, opracowanych przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich, które zostały zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Planie Zimowego Utrzymania zatwierdzonym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego standardy. Stanowić one będą podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego. Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji jaką spełniają  w sieci drogowej.

Zgodnie z powyższym ustalono podział na standardy i ilość przyporządkowanych do nich kilometrów:

 

standard   A

-

13,0 km,

standard   B

-

1065,0 km,

standard   C

-

1136,0 km,

standard   D

-

129,0 km,

 

przy czym:

-      drogi zaliczone do standardu A posypywane będą czystymi środkami chemicznymi,

-      drogi zaliczone do standardu B i C posypywane będą mieszankami 40% lub czystymi środkami chemicznymi (w zależności od stopnia natężenia ruchu),

-      drogi zaliczone do standardu D posypywane będą mieszankami piaskowo-solnymi i czystymi materiałami uszorstniającymi,

-      chodniki i ścieżki rowerowe na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania.  Łączna ich długość wynosi 463,6 km.

 

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

Panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie pojazdów ciężarowych nie w pełni sprawnych (opony letnie lub pozbawione bieżnika, mała moc silnika, za duży ciężar przewożonego ładunku) może spowodować poważne utrudnienia na drodze, a nawet zatory i powstawanie przerw w komunikacji drogowej. Takie sytuacje mogą bardzo utrudniać pracę służbom drogowym w usuwaniu  śliskości zimowej lub odśnieżaniu drogi. Przywrócenie płynności ruchu może okazać się bardzo czasochłonne.

         W związku z powyższym apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzili stan techniczny swoich pojazdów i byli zaopatrzeni w linki holownicze, łańcuchy na koła, które w trudnych warunkach zimowych mogą okazać się niezbędne.

 

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

Do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania w zakresie określonym w standardach przygotowany został podstawowy sprzęt w ilości 70 szt. piaskarek i solarek. Został również zakontraktowany sprzęt pomocniczy w niezbędnej ilości: pługi lekkie – 6 szt., pługi średnie – 43szt., pługi ciężkie – 13 szt., równiarki – 15 szt., pługi wirnikowe – 9 szt., ładowarki – 15 szt. Na pługopiaskarkach i pługosolarkach zainstalowane będą lokalizatory GPS, które pozwolą na bieżącą obserwację pracy sprzętu w terenie. Dzięki systemowi GPS będzie istniała możliwość dokładnej i rzetelnej oceny pracy sprzętu. Dla dyżurnych bezpośrednio dysponujących sprzętem, oprócz 33 kamer zainstalowanych na sieci drogowej dróg wojewódzkich, będzie to dodatkowe narzędzie do nadzoru pracy sprzętu i jego rozliczenia.

 

         Materiały do zwalczania śliskości zimowej

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe działanie soli, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymanie przejezdności dróg stosowane będą materiały uszorstniające z domieszką chlorku wapnia.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich woj. lubelskiego zaplanowano w sezonie 2018/2019 około:

           -   15 511 Mg soli do samodzielnego sypania

-   26 409 Mg mieszanki piaskowo–solnej

-     3 891 Mg materiałów uszorstniających

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są aktualnie przygotowywane i magazynowane przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich.

Stan zapasów na dzień 01 grudnia 2018 r. przewidywany jest na około 70 % potrzeb całego sezonu zimowego.

W sezonie zimowym 2018/2019 w ramach ochrony biernej dróg planuje się ustawić 167,8 km zasłon p/śnieżnych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

            Możliwości finansowe

Zabezpieczone środki finansowe wystarczą na utrzymanie dróg wojewódzkich przy wystąpieniu średnich warunków zimowych. Jeśli wystąpi wzrost kosztów zimowego utrzymania to odbywać się będzie kosztem środków planowanych na modernizacje, remonty oraz utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim – co oznacza, że nie można oczekiwać, iż za wszelką cenę dążyć się będzie do utrzymania jezdni w „czarnym stanie”.

            Punkt informacji drogowej

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie, w Rejonach oraz siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Dyżurny zimowego utrzymania dróg

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a

telefon 81 749-53-28  (600– 2200)

e-mail: zud@zdw.lublin.pl

www: http://zdw.lublin.pl/zimowe-utrzymanie-drog

Informacje o stanie dróg wojewódzkich w województwie lubelskim będzie można uzyskać u dyżurnego w ZDW w Lublinie lub bezpośrednio w naszych jednostkach terenowych (wykaz punktów dysponujących sprzętem – informacja poniżej). Meldunek o stanie dróg publikowany będzie na stronie internetowej - link: http://zud.zdwlublin.nazwa.pl/zima i uaktualniany w ciągu doby 4 krotnie w godzinach: 600, 1000, 1500, 1900.

Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że dyżury ZUD, z chwilą ich powołania, pełnione będą w systemie 1 lub 2 zmianowym, w siedzibie ZDW w Lublinie w godz. 600 do 2200 w zależności od warunków pogodowych, a 3 zmiana w godz. 2200 - 600 powoływana będzie wyjątkowo, tylko w przypadkach gdy zaistnieje bardzo trudna sytuacja na drogach.

Dyżury ZUD w jednostkach terenowych, w punktach dysponujących sprzętem, pełnione będą w godz. 400 do 1200 i 1300 do 2100 , a w przypadkach gdy zaistnieje bardzo trudna sytuacja na drogach również w nocy. Poniżej podany jest wykaz tych punktów z telefonami.

 

            Godziny publikowania (uaktualniania) meldunków na stronie ZDW:

                 

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Publikowane                    w Internecie

godz. od – do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 - 630

1000 - 1030

1500 - 1530

1900 - 1930

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich na stałe współpracuje z lokalnymi mediami: prasą, radiem i TV – przekazując informacje o stanie nawierzchni i warunkach panujących na sieci drogowej.

Bieżąca współpraca pozwalać będzie w sposób możliwie szybki i pełny powiadomić jak największą liczbę użytkowników dróg.

 

 

 

 

 

                        

WYKAZ PUNKTÓW DYSPONUJĄCYCH SPRZĘTEM ZUD

 

 

  RDW/OD 

Kierownik

Rejon Dróg Wojewódzkich

Biała Podlaska

83 343-81-88

w godz. 700-1500

Zbigniew Rabczewski 

Obwód Drogowy Janów Podlaski

83 341-30-96

Dariusz Tarasiuk

Obwód Drogowy Łuków

25 798-97-06

Jarosław Kucia

Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

82 560-31-20

w godz. 700-1500

Mirosław Panasiuk

Obwód Drogowy Chełm

601-676-192

Krzysztof Korcz

Obwód Drogowy Krzczonów

661-300-053 

Czesław Pop

Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów 

84 697-26-91

w godz. 700-1500

Andrzej Serafin            

Obwód Drogowy Tyszowce

84 661-92-75      

Mieczysław Jachymek

Obwód Drogowy Hrubieszów

84 696-42-52

Zbigniew Więch

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie

81 566-13-92

w godz. 700-1500 

Tadeusz Otap               

Obwód Drogowy Krzczonów

81 566-40-56

Jarosław Jędruch

Obwód Drogowy Bełżyce

81 516-28-67

Janusz Breś

Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

83 354-23-14

w godz. 700-1500

Ryszard Siatka              

Obwód Drogowy Ostrów Lubelski

81 852-01-50

Mirosław Bancerz

Obwód Drogowy Parczew

83 354-23-05

Stanisław Pawlak

Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

81 886-31-63

w godz. 700-1500

Tomasz Kwiatkowski   

Obwód Drogowy Annopol

15 861-36-15

Krzysztof Barabasz

Obwód Drogowy Puławy

81 886-81-94

p.o. Andrzej Lejkowski      

Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa

82 572-16-92

Włodzimierz Maryjewski

Roman Kryszczuk

Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

84 638-66-39

w godz. 700-1500

Stanisław Bartosiak      

Obwód Drogowy Biłgoraj

84 686-17-15

Jerzy Góralski

Obwód Drogowy Józefów

84 687-81-52

Leszek Nieścior

Obwód Drogowy Zamość

84 615-34-91

Piotr Seń

 

Wykaz adresów i telefonów Rejonów Dróg Wojewódzkich

Lp.

RDW

Adres

Nr telefonu

Nr telefaksu

1.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 14

(83) 343-81-88

(83) 343-81-83

2.

Chełm

ul. Lwowska 24

(82) 560-31-20

(82) 560-31-23

3.

Hrubieszów

ul. Grabowiecka 18b

 (84) 696-20-93

(84) 696-20-94

4.

Lublin z/s
 w Bychawie

ul. Budnego 5

(81) 566-13-92

(81) 566-02-56

5.

Parczew

ul. Wojska Polskiego 21

(83) 355-04-81

(83) 354-16-94

6.

Puławy

ul. Składowa 1a

(81) 886-31-63

(81) 886-41-03

7.

Włodawa

ul. Lubelska 60

(82) 572-16-92

(82) 572-41-62

8

Zamość

ul. Stefana Batorego 2

(84) 615-34-91

(84) 638-66-39

 

 

 STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2018/2019

zaakceptowane przez  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

 

Lp

Stan-
dard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki

danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego

przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez

 niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu zjawiska:

 1

2

3

4

5

1.

A

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

·     śnieg luźny może zalegać

·     błoto pośniegowe może występować  

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów

 

do 5 godz

do 7 godz

 

do 7 godz

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 5 godz

       do 5 godz

2.

B

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na : 

· skrzyżowaniach z drogami   publicznymi o naw. utwardzonej

· skrzyżowaniach z liniami kolej.

· odcinkach o pochyleniu > 4%

· przystankach autobusowych

·      innych miejscach ustalonych    przez zarząd drogi

·     śnieg luźny może zalegać

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

·    zaspy mogą występować

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

w miejscach wymienionych w kol. 3:

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

  do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

 

3.

C

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  i  posypana na odcinkach ustalonych przez zarząd drogi, decydujących o możliwości ruchu

·   śnieg luźny może zalegać

·    śnieg zajeżdżony może występować

·    języki śnieżne mogą występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godz.

 

 

do 10 godz

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

 do 8 godz

      do 10 godz

       do 8 godz

 

4.

D

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek)

I posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi

·      śnieg luźny może zalegać

·      śnieg zajeżdżony może występować

·    nabój śnieżny może występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

do 16 godz

występuje

występuje

       do 24 godz

 

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

 

  

 do 10 godz

  występuje 

5.

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Odśnieżanie interwencyjne

 

 

 

 

WYKAZ dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania
w sezonie 2018/2019 na terenie województwa lubelskiego

 

L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka     [km]

 

 

Standard A

 

1

822

Lublin – Port Lotniczy Świdnik

6,2

2

Dawna droga kr. nr 19

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka  (od węzła "Rudnik" do granicy m. Lublin)

1,5

3

Dawna droga kr. nr 12/17

Odcinek ul. Al. Solidarności - od gr. miasta Lublin do węzła "Sławinek" - km 0+850 do km 2+510

1,7

4

874

Zarzecze - Puławy - Droga 12 (węzeł "Jastków") odc. od skrz. z dr. woj. Nr 738 do skrz. z dawną dr.kraj.12 w m. Puławy

2,9

5

874L

Puławy ul. Centralna - jednokierunkowa

0,7

 

 

Razem standard A

13,0

 

 

 

 

 

 

Standard B

 

1

738

Kozienice - Góra Puławska odc. Gr. Woj. - Góra Puławska

8,2

2

747

Kamień (most) – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) - Przytyki - Chodel - Bełżyce - Konopnica

51,5

3

801

Warszawa – Puławy, odc. Paprotnia - Dęblin – Puławy

35,1

5

806

Łuków – Międzyrzec Podlaski

28

5

808

Łuków – Serokomla – Kock

36

6

809a

Odcinek od gr. miasta Lublin do ronda w Maryninie wraz z wlotami ronda (dawna dr. krajowa nr 19 od km 318+344 do 319+050)

0,9

7

811

Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska

odc. Gr. woj. - Biała Podlaska

22

8

812

Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw

143

9

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Łęczna  odc. od skrzyż. z dr. kr. nr 19 do przejazdu kolej. w m. Międzyrzec Podlaski

4

10

815

Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów

62

11

816

Terespol – Zosin, odc. Terespol – Włodawa - Orchówek

65,5

12

824

 Żyrzyn – Puławy – Opole Lub. – Annopol (w tym odc. dawnej dr. Nr 747 w Opolu Lubelskim)                                       

81

13

826

Markuszów – Nałęczów

11

14

830

Lublin – Nałęczów – Bochotnica (z wyłączeniem odcinka 6+650 - 7+700, należącego GDDKiA węzeł "Szerokie")

37

15

831

Dęblin: dr. 801 – ul. Wiślana

1,2

16

832

Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła

17,4

17

833

Chodel  -  Kraśnik (w tym odc. 2,623 km Przytyki - Chodel, dawnej drogi woj. Nr 747)

29,3

18

834

Bełżyce – Stara Wieś, odc. Niedrzwica Duża – Bychawa

24

19

835

Lublin – Wysokie – Biłgoraj – granica województwa

107,5

20

836

Bychawa – Kębłów odc. Bychawa - skrzyż. z dr. pow. Nr 2269L

1,6

21

844

Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Chełm - Hrubieszów

49,9

22

848

Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn

30

23

849

Zamość – Józefów - Wola Obszańska odc. Zamość – Józefów

33,7

24

850

Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów

49

25

853

Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski

51,5

26

855

Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odc. Olbięcin – gr. woj.

11

27

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec -  Szczebrzeszyn odc. Biłgoraj – Szczebrzeszyn

31

28

865

Jarosław – Cieszanów – Bełżec   odc. gr. woj. – Bełżec

4,7

29

874

Zarzecze - Puławy - Droga 12 (węzeł Jastków")   odc. Zarzecze - skrz. z dr. woj. Nr 738    oraz   odc. skrz. z ul. Partyzantów w Puławach - węzeł Jastków

38

 

 

Razem standard B

1065,0

 

 

Standard C

 

1

698

Siedlce – Łosice – Konstantynów - Terespol        odc. gr. woj. - Terespol

49

2

741

Droga 738 – Bronowice – Łęka  – Wólka Gołębska

4,3

3

743

Góra Puławska – Sadłowice - Nasiłów – Bochotnica

7,4

4

803

Siedlce – Stoczek Łukowski - Garwolin odc. gr. woj. - Stoczek Łukowski

4

5

807

Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków  odc. gr. woj. – Łuków

35

6

808

Dawny przebieg dr. kr. Nr 19 na terenie gminy Kock i Firlej - odc. od skrzyż. z dr. kr. Nr 48 w Kocku do węzła Bykowszczyzna

6

7

809

Lublin – Krasienin – Kierzkówka - Przytoczno

48,6

8

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. - Łęczna

90,8

9

814

Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne

21

10

816

Terespol – Włodawa– Dorohusk – Zosin odc. Orchówek - Dorohusk - Zosin

98,8

11

818

Przewłoka – Wyryki – Adampol

40,6

12

819

Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska

71

13

820

Sosnowica Dwór - Łęczna

29,7

14

821

Klementynów – Ostrów Lubelski

13,7

15

825

Kamień - Józefów

9,1

16

827

Sadurki – Bełżyce o dł. L=11,8 km + odc. ul. Kazimierskiej w Bełżycach o dł. L=0,8 km

12,6

17

828

Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz

27,6

18

829

Łucka – Łęczna – Biskupice

40,2

19

834

Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III  odc. Bełżyce - Niedrzwica Duża

10,5

20

836

Bychawa - Kębłów (w tym odc. L=2,2 km ul. Lubelska do ronda na dr. kr. Nr 17 w m. Piaski)

26,6

21

837

Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec

64,4

22

838

Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice

24,8

23

839

Cyców – Siedliszcze - Marynin – Pawłów – Rejowiec

27,9

24

841

Cyców – Wierzbica – Staw

29,1

25

842

Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

67

26

843

Chełm – Kraśniczyn – Zamość

49,1

27

844

Chełm - Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Hrubieszów - Dołhobyczów - Granica państwa

34

28

845

Droga nr 801 – Gołąb Piaski – Stacja Kolejowa Gołąb

3,7

29

846

Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn

42,5

30

849

Zamość – Józefów – Wola Obszańska odc. Józefów - Wola Obszańska

21,9

31

852

Józefówka – Nowosiółki – Witków

35,5

32

854

Annopol – Kosin – Gorzyce odc. Annopol – gr. woj.

14,3

33

857

Zaklików – Modliborzyce

10

34

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn odc. Banachy - Biłgoraj

11,3

35

863

Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów   odc. gr. woj. - Tarnogród - gr. woj.

46,3

36

867

Oleszyce – Werchrata – Hrebenne    odc. Siedliska - Hrebenne

6,2

37

877

Naklik – Leżajsk   odc. Naklik – gr. woj.

1,5

 

 

Razem standard C

1136,0

 

 

 

 

 

 

Standard D

 

1

747

Kamień – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) – Przytyki, Drogi serwisowe i dojazdowe przy drodze nr 747

31,1

747

Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Chodel

7

747

Drogi serwisowe i dojazdowe na odc. od km 67+720 do 76+720

1,7

747

Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Bełżyce

8

747

Drogi serwisowe na nowym odcinku od km 91+160 do km 94+926 Radawiec Duży - rondo Marynin

5,1

2

755

Droga 854 – Kosin

2,4

3

759

Piotrowice – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854)

4,5

4

809

Drogi serwisowe na odc. od węzła „Czechów” do ronda w miejscowości Snopków i Drogi serwisowe na odcinku Lublin - Snopków (od gr. miasta Lublin do węzła „Czechów”)

0,8

5

814

Drogi serwisowe

0,5

6

817

Kamień – Kłudzie

4,5

7

822

Drogi serwisowe na odc. 6+745 do 7+430

0,5

8

823

Gr. wojew. (rz. Wisła) - dr. nr 801 (Borowa)

0,4

9

829

Drogi serwisowe na odc. Łęczna - Biskupice

1,9

10

835

Drogi serwisowe na odc. 26+000 - 43+750  L=14,9 km, Drogi serwisowe na odc. 43+750 - 58+200 L=11,1 km

26

11

835

Drogi serwisowe od km 58+200 do 85+519

22

12

840

Stacja kolejowa Zarzeka - Droga nr 801

0,9

13

847

Droga 801 – Stacja kolejowa Puławy Azoty

1,7

14

851

Stacja kolejowa Rudy - Droga nr 12

0,4

15

860

Droga 830 – Stacja kolejowa Sadurki

2,6

16

900

Raj (droga 754) – Piotrawin – droga 825

0,2

17

Dawna droga kr. nr 12/17

Drogi serwisowe na odcinku ul. Al. Solidarności - od gr. miasta Lublin do węzła "Sławinek" - km 0+850 do km 2+510

3,3

18

Dawna droga kr. nr 19

Drogi serwisowe na dawnym odc. dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka  (od węzła "Rudnik" do granicy m. Lublin)

3,4

 

 

Razem standard D

128,9