ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE 2017/2018

 

Zima

 

 

Organizacja zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich woj. lubelskiego

 

          

Utrzymanie dróg w okresie zimowym należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Głównym zadaniem w tym okresie jest zapewnienie przejazdu pojazdom i minimalizowanie utrudnień podczas poruszania się użytkowników po drogach wojewódzkich (w tym również pieszych). Użytkowników dróg traktujemy z należytą powagą i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że większa ich część prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą: zaopatrzenie, przewóz osób, dostawa ziemiopłodów do przerobu, działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia (pogotowie ratunkowe), a w zakresie bezpieczeństwa - policja, straż oraz inna działalność polegająca np. na usuwaniu uszkodzeń sieci energetycznych, wodociągowych, pomoc weterynaryjna itp.

Utrzymanie dróg w okresie zimowym stanowi odmienny zakres robót, nie wiążących się z robotami pozostałych okresów. Roboty te polegają na walce z żywiołami atmosferycznymi, mającymi na celu utrzymanie ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg. Poniesione w tym zakresie nakłady finansowe i materialne w niczym nie podnoszą wartości dróg wręcz przeciwnie pomniejszają koszty środków przeznaczonych na budowę, modernizację, odnowę czy remonty dróg i mostów w okresie letnim.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzone będzie przez 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz 17 Obwodów Drogowych. Zakres działania obejmuje drogi wojewódzkie województwa lubelskiego.

    Planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 objęto drogi wojewódzkie o nawierzchni twardej o długości 2287 km.

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest na wyznaczonych odcinkach dróg o łącznej długości 1185 km.

Organizacja prac przygotowawczych do sezonu zimowego przebiegała w oparciu o wewnętrzne zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Nr UDM/54/2017 z dnia 28.08.2017 r. oraz zarządzenie Nr UDM/70/2017 z dnia 02.10.2017 r. w/s organizacji i czasu pracy pracowników ZDW Lublin w związku z powołaniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2017/2018.

Akcja zimowa prowadzona będzie wg wytycznych zawartych w szczegółowych planach operacyjnych, opracowanych przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich, które zostały zatwierdzone przez Z- Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Planie Zimowego Utrzymania zatwierdzonym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego standardy. Stanowić one będą podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego. Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji jaką spełniają  w sieci drogowej.

W sezonie zimowym 2017/2018 drogi wojewódzkie utrzymywane będą w nw. standardach, zgodnie z załączonymi wykazami oraz zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej. 

Zgodnie z powyższym ustalono podział na standardy i ilość przyporządkowanych do nich kilometrów:

 

standard   A

-

13,2 km,

standard   B

-

1013,0 km,

standard   C

-

1149,0 km,

standard   D

-

112,0 km,

 

przy czym:

-      drogi zaliczone do standardu A posypywane będą czystymi środkami chemicznymi,

-      drogi zaliczone do standardu B i C posypywane będą mieszankami 40% lub czystymi środkami chemicznymi (w zależności od stopnia natężenia ruchu),

-      drogi zaliczone do standardu D posypywane będą mieszankami piaskowo-solnymi i czystymi materiałami uszorstniającymi,

-      chodniki i ścieżki rowerowe na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania.  Łączna ich długość wynosi 433,2 km.

 

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

Panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie pojazdów ciężarowych nie w pełni sprawnych (opony letnie lub pozbawione bieżnika, mała moc silnika, za duży ciężar przewożonego ładunku) może spowodować poważne utrudnienia na drodze, a nawet zatory i powstawanie przerw w komunikacji drogowej. Takie sytuacje mogą bardzo utrudniać pracę służbom drogowym w usuwaniu  śliskości zimowej lub odśnieżaniu drogi. Przywrócenie płynności ruchu może okazać się bardzo czasochłonne.

         W związku z powyższym apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzili stan techniczny swoich pojazdów i byli zaopatrzeni w linki holownicze, łańcuchy na koła, które w trudnych warunkach zimowych mogą okazać się niezbędne.

 

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

Do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania w zakresie określonym w standardach przygotowany został podstawowy sprzęt w ilości 70 szt. piaskarek i solarek. Został również zakontraktowany sprzęt pomocniczy w niezbędnej ilości: pługi lekkie – 6 szt., pługi średnie – 43szt., pługi ciężkie – 13 szt., równiarki – 15 szt., pługi wirnikowe – 9 szt., ładowarki – 15 szt. Na pługopiaskarkach i pługosolarkach zainstalowane będą lokalizatory GPS, które pozwolą na bieżącą obserwację pracy sprzętu w terenie. Dzięki systemowi GPS będzie istniała możliwość dokładnej i rzetelnej oceny pracy sprzętu. Dla dyżurnych bezpośrednio dysponujących sprzętem będzie to dodatkowe narzędzie do nadzoru pracy sprzętu i jego rozliczenia.

 

         Materiały do zwalczania śliskości zimowej

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe działanie soli, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymanie przejezdności dróg stosowane będą materiały uszorstniające z domieszką chlorku wapnia.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich woj. lubelskiego zaplanowano w sezonie 2017/2018 około:

           -   14 749 Mg soli do samodzielnego sypania

-   24 175 Mg mieszanki piaskowo–solnej

-     1 962 Mg materiałów uszorstniających

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są aktualnie przygotowywane i magazynowane przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich.

Stan zapasów na dzień 01 grudnia 2017 r. przewidywany jest na około 70 % potrzeb całego sezonu zimowego.

W sezonie zimowym 2017/2018 w ramach ochrony biernej dróg planuje się ustawić 169,8 km zasłon p/śnieżnych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

            Możliwości finansowe

Zabezpieczone środki finansowe wystarczą na utrzymanie dróg wojewódzkich przy wystąpieniu średnich warunków zimowych. Jeśli wystąpi wzrost kosztów zimowego utrzymania to odbywać się będzie kosztem środków planowanych na modernizacje, remonty oraz utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim – co oznacza, że nie można oczekiwać, iż za wszelką cenę dążyć się będzie do utrzymania jezdni w „czarnym stanie”.

            Punkt informacji drogowej

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie, w Rejonach oraz siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Służba drogowa będzie pracować stosownie do warunków, jakie będą panować w danym dniu na sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych.

Pomiędzy jednostkami służby drogowej stosowana jest łączność telefoniczna, telefaksowa i poprzez Internet.

Meldunki o stanie dróg Rejony Dróg Wojewódzkich będą podawały do tut. Zarządu za pośrednictwem Internetu w programie ZIMA,  a w przypadku awarii faxem lub telefonicznie.

 

            Godziny otrzymywania meldunków z RDW:

                 

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Otrzymywane z RDW

godz. od – do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 - 630

1000 - 1030

1500 - 1530

1900 - 1930

 

Godziny przekazywania meldunków sytuacyjnych do:

 

Urzędu Marszałkowskiego

telefon

81 441-67-67

e-mail: transport@lubelskie.pl

fax

81 441-67-80

Urzędu Wojewódzkiego – dyżurny wojewody

telefon

81 532-70-97

e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

fax

81 532-75-68

 

 

 

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Przekazywane do Urzędów

godz. od - do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 – 630

1000 – 1030

1500 – 1530

1900 – 1930

 

 

Bieżące informacje o warunkach panujących na całej sieci dróg wojewódzkich dostępne będą całodobowo na stronie internetowej www.zdw.lublin.pl. Mogą być również udzielane telefonicznie przez dyżurnego tut. Zarządu Dróg pod nr telefonu 81 749-53-28, jak również przez punkty dysponujące sprzętem w dni robocze w godz. 6001500 , a przy trudnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia w godz. 6002200 lub całodobowo, a po godzinach pracy e-mail: zud@zdw.lublin.pl .

 

       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na stałe współpracuje z lokalną prasą i radiem – przekazując na bieżąco informacje o stanie i warunkach panujących na sieci  drogowej.

 Bieżąca współpraca pozwala, w sposób możliwie, szybki i pełny, powiadomić jak największą liczbę użytkowników dróg w tym zakresie.

                        

WYKAZ PUNKTÓW DYSPONUJĄCYCH SPRZĘTEM ZUD

  RDW/OD 

Kierownik

Rejon Dróg Wojewódzkich

Biała Podlaska

21-500 Biała Podlaska,

ul. Warszawska 14

 

 

Obwód Drogowy Janów Podlaski, ul. Brzeska 63

83 341-30-96

Dariusz Tarasiuk

Obwód Drogowy Łuków,

ul. Łapiguz 112

25 798-97-06

Jarosław Kucia

Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

22-100 Chełm, ul. Lwowska 24

 

 

Obwód Drogowy Chełm,

ul. Hutnicza 3

82 564-38-30

Krzysztof Korcz

Obwód Drogowy Krzczonów,

ul. Żeromskiego 4

661-300-053 

Czesław Pop

Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów 

22-500 Hrubieszów,

ul. Grabowiecka 18b

 

 

Obwód Drogowy Tyszowce,

ul. Wielka 103

84 661-92-75      

Mieczysław Jachymek

Obwód Drogowy Hrubieszów,

ul. Grabowiecka 18b

84 696-42-52

Zbigniew Więch

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Budnego 5

81 566-13-92

Obwód Drogowy Krzczonów, ul. Żeromskiego 4

81 566-40-56

Jarosław Jędruch

Obwód Drogowy Bełżyce, ul. Żeromskiego 3

81 516-28-67

Janusz Breś

Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

21-200 Parczew,

ul. Wojska Polskiego 21

 

 

Obwód Drogowy Ostrów Lubelski,

ul. Lubartowska 62

81 852-01-50

Mirosław Bancerz

Obwód Drogowy Parczew,

ul.11 Listopada 98

83 354-23-05

Stanisław Pawlak

Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

24-100 Puławy, ul. Składowa 1A

 

 

Obwód Drogowy Annopol, ul. Skały

15 861-36-15

Krzysztof Barabasz

Obwód Drogowy Puławy,

ul. Dęblińska 29

81 886-81-94

Paweł Drążkiewicz

Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa

22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60

82 572-16-92

Włodzimierz Maryjewski

Arkadiusz Topolski

Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

22-400 Zamość, ul. St. Batorego 2

 

 

Obwód Drogowy Biłgoraj,

ul. Krzeszowska 71

84 686-17-15

Jerzy Góralski

Obwód Drogowy Józefów,

ul. Batalionów Chłopskich 84

84 687-81-52

Leszek Nieścior

Obwód Drogowy Zamość,

ul. Stefana Batorego 2

84 615-34-91

Piotr Seń

 

Wykaz adresów i telefonów Rejonów Dróg Wojewódzkich

Lp.

RDW

Adres

Nr telefonu

700-1500

Nr telefaksu

700-1500

1.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 14

(83) 343-81-88

(83) 343-81-83

2.

Chełm

ul. Lwowska 24

(82) 560-31-20

(82) 560-31-23

3.

Hrubieszów

ul. Grabowiecka 18b

 (84) 696-20-93

(84) 696-20-94

4.

Lublin z/s
 w Bychawie

ul. Budnego 5

(81) 566-13-92

(81) 566-02-56

5.

Parczew

ul. Wojska Polskiego 21

(83) 355-04-81

(83) 354-16-94

6.

Puławy

ul. Składowa 1a

(81) 886-31-63

(81) 886-41-03

7.

Włodawa

ul. Lubelska 60

(82) 572-16-92

(81) 572-41-62

8

Zamość

ul. Stefana Batorego 2

(84) 615-34-91

(81) 638-66-39

 

 

 STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2017/2018

zaakceptowane przez  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r.

 

Lp

Stan-
dard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki

danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego

przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez

 niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu zjawiska:

 1

2

3

4

5

1.

A

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

·     śnieg luźny może zalegać

·     błoto pośniegowe może występować  

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów

 

do 5 godz

do 7 godz

 

do 7 godz

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 5 godz

       do 5 godz

2.

B

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na : 

· skrzyżowaniach z drogami   publicznymi o naw. utwardzonej

· skrzyżowaniach z liniami kolej.

· odcinkach o pochyleniu > 4%

· przystankach autobusowych

·      innych miejscach ustalonych    przez zarząd drogi

·     śnieg luźny może zalegać

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

·    zaspy mogą występować

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

w miejscach wymienionych w kol. 3:

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

  do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

 

3.

C

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  i  posypana na odcinkach ustalonych przez zarząd drogi, decydujących o możliwości ruchu

·   śnieg luźny może zalegać

·    śnieg zajeżdżony może występować

·    języki śnieżne mogą występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godz.

 

 

do 10 godz

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

 do 8 godz

      do 10 godz

       do 8 godz

 

4.

D

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek)

I posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi

·      śnieg luźny może zalegać

·      śnieg zajeżdżony może występować

·    nabój śnieżny może występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

do 16 godz

występuje

występuje

       do 24 godz

 

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

 

  

 do 10 godz

  występuje 

5.

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Odśnieżanie interwencyjne

 

 

 

 

WYKAZ dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania
w sezonie 2017/2018 na terenie województwa lubelskiego

 

L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka     [km]

 

 

Standard A

 

1

822

Lublin – Port Lotniczy Świdnik

6,4

2

Dawna droga kr. nr 19

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka  (od węzła "Rudnik" do granicy m. Lublin)

1,5

3

Dawna droga kr. nr 12/17

Odcinek ul. Al. Solidarności - od gr. miasta Lublin do węzła "Sławinek" - km 0+850 do km 2+510

1,7

 

874

Zarzecze - Puławy odc. od skrzyż. z dr.woj. nr 738 w m. Góra Puławska do skrzyż. z ul. Lubelską (DK 12) w m. Puławy

2,9

 

874L

Puławy ul. Centralna - jednokierunkowa

0,7

 

 

Razem standard A

13,2

 

 

 

 

 

 

Standard B

 

1

738

Kozienice - Góra Puławska odc. Gr. Woj. - Góra Puławska

8,2

2

747

Kamień (most) – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) - Przytyki - Chodel - Bełżyce - Konopnica

54

Odcinek km 91+160 do km 96+587 (Radawiec Duży - Konopnica) - od 14.09.2017 r. droga  powiatowa (dł. 5427 km)

 

Odcinek km 91+160 do km 94+923 (nowy przebieg drogi Radawiec Duży - rondo w Maryninie) - oddany do użytku 6.10.2017 r. (dł. 3766 km)

 

3

Dawna droga kr. nr 19

Odcinek od gr. miasta Lublin do ronda w Maryninie wraz z wlotami ronda (dawny km 318+344 do 319+050)

0,7

4

801

Warszawa – Puławy, odc. Paprotnia - Dęblin – Puławy

35,1

5

806

Łuków – Międzyrzec Podlaski

28

6

808

Łuków – Serokomla – Kock

36

7

811

Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska

odc. Gr. woj. - Biała Podlaska

22

8

812

Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw

143

9

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Łęczna

odc. skrzyż. z dr. kr. nr 19 do gr. m. Międzyrzec Podl.

4

10

815

Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów

62

11

816

Terespol – Zosin, odc. Terespol – Włodawa

66

12

824

 Żyrzyn – Puławy – Opole Lub. – Annopol

odc. Puławy - Annopol

70

13

830

Lublin – Nałęczów – Bochotnica

37

14

831

Dęblin: dr. 801 – ul. Wiślana

1,2

15

832

Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła

17,4

16

833

Chodel  -  Kraśnik

29,3

17

834

Bełżyce – Stara Wieś, odc. Niedrzwica Duża – Bychawa

24

18

835

Lublin – Wysokie – Biłgoraj – granica województwa

106

19

836

Bychawa – Kębłów

odc. Bychawa - skrzyż. z dr. pow. Nr 2269L

1,6

20

844

Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Chełm - Hrubieszów

49,4

21

848

Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn

30

22

849

Zamość – Józefów - Wola Obszańska

odc. Zamość – Józefów

33,7

23

850

Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów

48,5

24

853

Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski

51,5

25

855

Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola

odc. Olbięcin – do Gr. woj.

11

26

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec -  Szczebrzeszyn  odc. Biłgoraj – Szczebrzeszyn

31

27

865

Jarosław – Cieszanów – Bełżec   odc. Gr. woj. – Bełżec

4,7

28

874

Zarzecze -  Puławy odc. od skrzyż. z DK 12 w m. Zarzecze do skrzyż. z drogą woj. Nr 738 w m. Góra Puławska

7,5

 

 

Razem standard B

1012,8

 

 

Standard C

 

1

698

Siedlce – Łosice – Konstantynów - Terespol 

 odc. Gr. woj. - Terespol

49

2

741

Droga 738 – Bronowice – Łęka  – Wólka Gołębska

4,3

3

743

Góra Puławska – Sadłowice - Nasiłów – Bochotnica

7,4

4

803

Siedlce – Stoczek Łukowski - Garwolin

odc. Gr. woj. - Stoczek Łukowski

4

5

807

Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków

odc. Gr. woj. – Łuków

35

6

808

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 na terenie gminy Kock i Firlej - odc. od ul. Cmentarnej w Kocku do węzła Bykowszczyzna

5,9

7

809

Lublin – Krasienin – Kierzkówka - Przytoczno

49,4

8

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. - Łęczna

91

9

814

Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne

21

10

816

Terespol – Włodawa– Dorohusk – Zosin                              odc. Włodawa - Zosin

98,8

11

818

Przewłoka – Wyryki – Adampol

40,6

12

819

Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska

71

13

820

Sosnowica Dwór - Łęczna

29,7

14

821

Klementynów – Ostrów Lubelski

13,7

15

825

Kamień - Józefów

9,1

16

826

Markuszów – Nałęczów

11

17

827

Sadurki – Bełżyce

11,8

18

828

Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz

28

19

829

Łucka – Łęczna – Biskupice

40,2

20

834

Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III odc. Bełżyce - Niedrzwica Duża

10,5

21

836

Bychawa - Kębłów

24,4

22

837

Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec

64,4

23

838

Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice

24,8

24

839

Cyców – Siedliszcze - Marynin – Pawłów – Rejowiec

27,9

25

841

Cyców – Wierzbica – Staw

29,1

26

842

Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

67

27

843

Chełm – Kraśniczyn – Zamość

49,1

28

844

Chełm - Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Hrubieszów - Dołhobyczów - Granica państwa

34,4

29

845

Droga nr 801 – Gołąb Piaski – Stacja Kolejowa Gołąb

3,7

30

846

Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn

42,5

31

849

Zamość – Józefów – Wola Obszańska

odc. Józefów - Wola Obszańska

21,9

32

852

Józefówka – Nowosiółki – Witków

35,5

33

854

Annopol – Kosin – Gorzyce, odc. Annopol – Gr. woj.

14,3

34

857

Zaklików – Modliborzyce

10

35

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn

odc. Zarzecze - Biłgoraj

12,3

36

863

Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów

odc. gr. woj. - Tarnogród - Gr. woj.

46,3

37

867

Oleszyce – Werechrata – Hrebenne 

odc. Siedliska - Hrebenne

4

38

877

Naklik – Leżajsk   odc. Naklik – Gr. woj.

1,5

39

747

Stary przebieg dr. woj. Nr 747 w m. Bełżyce - ul. Kazimierska  (w przyszłości przedłużenie drogi woj. 827)

0,8

40

Dawna droga kr. Nr 12

Stary przebieg dr. kr. Nr 12 w m. Piaski - ul. Lubelska (od dr. woj. nr 836 do ronda na drodze kr. 17)

2,3

 

 

Razem standard C

1149,3

 

 

 

 

 

 

Standard D

 

1

747

Kamień – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) - Przytyki  Drogi serwisowe i dojazdowe przy drodze nr 747      

31,1

Drogi sewisowe przy obwodnicy m. Chodel

7

Drogi serwisowe i dojazdowe na odc. Od km 67+720 do 76+720

1,7

Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Bełżyce

8

Drogi serwisowe na nowym odcinku od km 91+160 do km 94+926 - przekazanie odcinka IV kwartał 2017 r.

5,1

2

755

Droga 854 – Kosin

2,4

3

759

Piotrowice – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854)

4,5

4

809

Drogi serwisowe na odc. od węzła „Czechów” do ronda  w miejscowości Snopków

0,8

Drogi serwisowe na odcinku Lublin - Snopków (od gr. miasta Lublin do węzła „Czechów” )

5

817

Kamień – Kłudzie

4,5

6

822

Drogi serwisowe na odc. 6+745 do 7+430

0,5

7

823

Gr. wojew. (rz. Wisła) - dr. nr 801 (Borowa)

0,4

8

835

Lublin -Wysokie - Biłgoraj - Przeworsk odc. Wysokie - Huta Turobińska  -  drogi serwisowe od km 43+750 do 58+200

11,1

9

835

Lublin -Wysokie - Biłgoraj - Przeworsk                                    drogi serwisowe od km 58+200 do 85+519

22

10

840

Stacja kolejowa Zarzeka - Droga nr 801

0,9

11

847

Droga 801 – Stacja kolejowa Puławy Azoty

1,7

12

851

Stacja kolejowa Rudy - Droga nr 12

0,4

13

860

Droga 830 – Stacja kolejowa Sadurki

2,6

14

900

Raj (droga 754) – Piotrawin – droga 825

0,2

15

Dana droga kr. nr 12/17

Odcinek ul. Al. Solidarności - od gr. miasta Lublin do węzła "Sławinek" - km 0+850 do km 2+510 - drogi serwisowe na tym odcinku

3,3

16

Dawna droga kr. nr 19

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka  (od węzła "Rudnik" do granicy m. Lublin) - drogi serwisowe na tym odcinku

3,4

 

 

Razem standard D

111,6

 

 

 

 

POZOSTAŁE ODCINKI DRÓG

1

808

Kock - ulica Piłsudskiego od skrzyż. z dr. krajową nr 48 do skrzyżowania z ul. Cmentarną  - planowane przejęcie w zarząd tego odcinka drogi od 1 stycznia 2018 r. (uchwała Rady Miejskiej w Kocku  XXI/138/2016 z dnia 30 września 2016 r.)        - STANDARD C

0,9

 

 

Razem pozostałe

0,9