ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE 2016/2017

 

 

 

Organizacja zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich woj. lubelskiego

 

          

    Bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Głównym zadaniem w tym okresie jest zapewnienie przejazdu pojazdom i minimalizowanie utrudnień podczas poruszania się użytkowników po drogach wojewódzkich (w tym również pieszych). Użytkowników dróg traktujemy z należytą powagą i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że większa ich część prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą: zaopatrzenie, przewóz osób, dostawa ziemiopłodów do przerobu, działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia (pogotowie ratunkowe), a w zakresie bezpieczeństwa - policja, straż oraz inna działalność polegająca np. na usuwaniu uszkodzeń sieci energetycznych, wodociągowych, pomoc weterynaryjna itp.

    Bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym stanowi odmienny zakres robót, nie wiążących się z robotami pozostałych okresów. Roboty te polegają na walce z żywiołami atmosferycznymi, mającymi na celu utrzymanie ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg. Poniesione w tym zakresie nakłady finansowe i materialne w niczym nie podnoszą wartości dróg wręcz przeciwnie pomniejszają koszty środków przeznaczonych na budowę, modernizację, odnowę czy remonty dróg i mostów w okresie letnim.

    Zimowe utrzymanie dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzone będzie przez 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz 17 Obwodów Drogowych, posiadających łącznie 22 place składowe. Zakres działania obejmuje drogi wojewódzkie województwa lubelskiego.

    Planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 objęto drogi wojewódzkie o nawierzchni twardej o długości 2301 km.

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest na wyznaczonych odcinkach dróg o łącznej długości 1155 km.

    Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, prowadzone będą w oparciu o szczegółowe plany operacyjne, opracowane dla wszystkich Rejonów Dróg Wojewódzkich, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie w oparciu o przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego standardy.  Stanowić będą podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego.

W sezonie zimowym 2016/2017 drogi wojewódzkie utrzymywane będą w nw. standardach, zgodnie z załączonymi wykazami oraz zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej. 

Zgodnie z powyższym ustalono podział na standardy i ilość przyporządkowanych do nich kilometrów:

 

standard   A

-

9,0 km,

standard   B

-

1020,0 km,

standard   C

-

1150,0 km,

standard   D

-

122,0 km,

 

przy czym:

-      drogi zaliczone do standardu A posypywane będą czystymi środkami chemicznymi,

-      drogi zaliczone do standardu B i C posypywane będą mieszankami 40% lub czystymi środkami chemicznymi (w zależności od stopnia natężenia ruchu),

-      drogi zaliczone do standardu D posypywane będą mieszankami piaskowo-solnymi i czystymi materiałami uszorstniającymi,

-      chodniki i ścieżki rowerowe na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania.  Łączna ich długość wynosi 431,4 km.

 

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

Panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie pojazdów ciężarowych nie w pełni sprawnych (opony letnie lub pozbawione bieżnika, mała moc silnika, za duży ciężar przewożonego ładunku) może spowodować poważne utrudnienia na drodze, a nawet zatory i powstawanie przerw w komunikacji drogowej. Takie sytuacje mogą bardzo utrudniać pracę służbom drogowym w usuwaniu  śliskości zimowej lub odśnieżaniu drogi. Przywrócenie płynności ruchu może okazać się bardzo czasochłonne.

   W związku z powyższym apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzili stan techniczny swoich pojazdów i byli zaopatrzeni w linki holownicze, łańcuchy na koła, które w trudnych warunkach zimowych mogą okazać się niezbędne.

 

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

Do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania w zakresie określonym w standardach przygotowany został podstawowy sprzęt w ilości 68 szt. piaskarek i solarek. Został również zakontraktowany sprzęt pomocniczy w niezbędnej ilości: pługi lekkie – 6 szt., pługi średnie – 50szt., pługi ciężkie – 13 szt., równiarki – 14 szt., pługi wirnikowe – 9 szt., ładowarki – 15 szt.

 

         Materiały do zwalczania śliskości zimowej

    W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe działanie soli, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymanie przejezdności dróg stosowane będą materiały uszorstniające z domieszką chlorku wapnia.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich woj. lubelskiego zaplanowano w sezonie 2016/2017 około:

           -     9 413 Mg soli do samodzielnego sypania

-   25 701 Mg mieszanki piaskowo–solnej

-     1 383 Mg materiałów uszorstniających

 

    Materiały do zwalczania śliskości zimowej są aktualnie przygotowywane i magazynowane przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich.

Stan zapasów na dzień 01 grudnia 2016 r. przewidywany jest na około 100 % potrzeb.

Pozostała ilość materiałów będzie sukcesywnie pozyskiwana w drodze uzgodnionych dostaw.

W sezonie zimowym 2016/2017 w ramach ochrony biernej dróg planuje się ustawić 171,2 km zasłon p/śnieżnych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie.

   

            Punkt informacji drogowej

    Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie, w Rejonach oraz siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

    Służba drogowa będzie pracować stosownie do warunków, jakie będą panować w danym dniu na sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych.

    Pomiędzy jednostkami służby drogowej stosowana jest łączność telefoniczna, telefaksowa i poprzez Internet.

    Meldunki o stanie dróg Rejony Dróg Wojewódzkich będą podawały do tut. Zarządu za pośrednictwem Internetu w programie ZIMA,  a w przypadku awarii faxem lub telefonicznie.

 

            Godziny otrzymywania meldunków z RDW:

                 

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Otrzymywane z RDW

godz. od – do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 - 630

1000 - 1030

1500 - 1530

1900 - 1930

 

Godziny przekazywania meldunków sytuacyjnych do:

 

Urzędu Marszałkowskiego

telefon

81 441-67-67

e-mail: transport@lubelskie.pl

fax

81 441-67-80

Urzędu Wojewódzkiego – dyżurny wojewody

telefon

81 532-70-97

e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

fax

81 532-75-68

 

 

 

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Przekazywane do Urzędów

godz. od - do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 – 630

1000 – 1030

1500 – 1530

1900 – 1930

 

 

Bieżące informacje o warunkach panujących na całej sieci dróg wojewódzkich dostępne będą całodobowo na stronie internetowej www.zdw.lublin.pl. Mogą być również udzielane telefonicznie przez dyżurnego tut. Zarządu Dróg pod nr telefonu 81 749-53-28, jak również przez punkty dysponujące sprzętem w dni robocze w godz. 6001500 , a przy trudnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia w godz. 6002200 lub całodobowo.

       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na stałe współpracuje z lokalną prasą i radiem – przekazując na bieżąco informacje o stanie i warunkach panujących na sieci  drogowej.

 Bieżąca współpraca pozwala, w sposób możliwie, szybki i pełny, powiadomić jak największą liczbę użytkowników dróg w tym zakresie.

                        

WYKAZ PUNKTÓW DYSPONUJĄCYCH SPRZĘTEM ZUD

  RDW/OD 

Kierownik

Rejon Dróg Wojewódzkich

Biała Podlaska

21-500 Biała Podlaska,

ul. Warszawska 14

 

 

Obwód Drogowy Janów Podlaski, ul. Brzeska 63

83 341-30-96

Dariusz Tarasiuk

Obwód Drogowy Łuków,

ul. Łapiguz 112

25 798-97-06

Jarosław Kucia

Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

22-100 Chełm, ul. Lwowska 24

 

 

Obwód Drogowy Chełm,

ul. Hutnicza 3

82 564-38-30

Krzysztof Korcz

Obwód Drogowy Krzczonów,

ul. Żeromskiego 4

661-300-053 

Czesław Pop

Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów 

22-500 Hrubieszów,

ul. Grabowiecka 18b

 

 

Obwód Drogowy Tyszowce,

ul. Wielka 103

84 661-92-75      

Mieczysław Jachymek

Obwód Drogowy Hrubieszów,

ul. Grabowiecka 18b

84 696-42-52

Zbigniew Więch

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Budnego 5

81 566-13-92

Obwód Drogowy Krzczonów, ul. Żeromskiego 4

81 566-40-56

Jarosław Jędruch

Obwód Drogowy Bełżyce, ul. Żeromskiego 3

81 516-28-67

Janusz Breś

Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

21-200 Parczew,

ul. Wojska Polskiego 21

 

 

Obwód Drogowy Ostrów L.,

ul. Lubartowska 62

81 852-01-50

Ryszard Smolak

Obwód Drogowy Parczew,

ul.11 Listopada 98

83 354-23-05

Stanisław Pawlak

Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

24-100 Puławy, ul. Składowa 1A

 

 

Obwód Drogowy Annopol, ul. Skały

15 861-36-15

Krzysztof Barabasz

Obwód Drogowy Puławy,

ul. Dęblińska 29

81 886-81-94

Paweł Drążkiewicz

Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa

22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60

82 572-16-92

Włodzimierz Maryjewski

Arkadiusz Topolski

Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

22-400 Zamość, ul. St. Batorego 2

 

 

Obwód Drogowy Biłgoraj,

ul. Krzeszowska 71

84 686-17-15

Jerzy Góralski

Obwód Drogowy Józefów,

ul. Bat. Chłopskich 84

84 687-81-52

Leszek Nieścior

Obwód Drogowy Zamość,

ul. St. Batorego 2

84 615-34-91

Piotr Seń

 

Wykaz adresów i telefonów Rejonów Dróg Wojewódzkich

Lp.

RDW

Adres

Nr telefonu

Nr telefaksu

1.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 14

(83) 343-81-88

(83) 343-81-83

2.

Chełm

ul. Lwowska 24

(82) 560-31-20

(82) 560-31-23

3.

Hrubieszów

ul. Grabowiecka 18b

 (84) 696-20-93

(84) 696-20-94

4.

Lublin z/s
 w Bychawie

ul. Budnego 5

(81) 566-13-92

(81) 566-02-56

5.

Parczew

ul. Wojska Polskiego 21

(83) 355-04-81

(83) 354-16-94

6.

Puławy

ul. Składowa 1a

(81) 886-31-63

(81) 886-41-03

7.

Włodawa

ul. Lubelska 60

(82) 572-16-92

(81) 572-41-62

8

Zamość

ul. Stefana Batorego 2

(84) 615-34-91

(81) 638-66-39

 

 

 STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2015/2016

zaakceptowane przez  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r.

 

Lp

Stan-
dard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki

danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego

przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez

 niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu zjawiska:

 1

2

3

4

5

1.

A

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

·     śnieg luźny może zalegać

·     błoto pośniegowe może występować  

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów

 

do 5 godz

do 7 godz

 

do 7 godz

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 4 godz

       do 5 godz

       do 5 godz

2.

B

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na : 

· skrzyżowaniach z drogami   publicznymi o naw. utwardzonej

· skrzyżowaniach z liniami kolej.

· odcinkach o pochyleniu > 4%

· przystankach autobusowych

·      innych miejscach ustalonych    przez zarząd drogi

·     śnieg luźny może zalegać

·     może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

·    zaspy mogą występować

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

do 8 godz

 

w miejscach wymienionych w kol. 3:

·  gołoledź

·  szron

·  szadź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

  do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

do 6 godz

 

3.

C

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  i  posypana na odcinkach ustalonych przez zarząd drogi, decydujących o możliwości ruchu

·   śnieg luźny może zalegać

·    śnieg zajeżdżony może występować

·    języki śnieżne mogą występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godz.

 

 

do 10 godz

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

·  lodowica

 

 do 8 godz

      do 10 godz

       do 8 godz

 

4.

D

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek)

I posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi

·      śnieg luźny może zalegać

·      śnieg zajeżdżony może występować

·    nabój śnieżny może występować

·    zaspy mogą występować

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

do 16 godz

występuje

występuje

       do 24 godz

 

w miejscach ustalonych:

·  gołoledź

·  śliskość pośniegowa

 

  

 do 10 godz

  występuje 

5.

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych

Odśnieżanie interwencyjne

 

 

 

 

WYKAZ dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania
w sezonie 2016/2017 na terenie województwa lubelskiego

 

L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka     [km]

 

 

Standard A

 

1

833

Chodel – Kraśnik, odc.: Kraśnik Fabr. – Kraśnik

7,3

2

Dawna droga kr. nr 19

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 w m. Elizówka  (od węzła "Rudnik" do granicy m. Lublin)

1,5

 

 

Razem standard A

8,8

 

 

 

 

 

 

Standard B

 

1

738

Kozienice - Góra Puławska odc. Gr. Woj. - Góra Puławska

8,2

2

747

Kamień (most) – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) - Przytyki - Chodel - Bełżyce - Konopnica

55,6

3

801

Warszawa – Puławy, odc. Paprotnia - Dęblin – Puławy

38,7

4

806

Łuków – Międzyrzec Podlaski

28

5

808

Łuków – Serokomla – Kock

36

6

811

Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska

odc. Gr. woj. - Biała Podlaska

22

7

812

Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw

143

8

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Łęczna

odc. skrzyż. z dr. kr. nr 19 do gr. m. Międzyrzec Podl.

4

9

815

Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów

62

10

816

Terespol – Zosin, odc. Terespol – Włodawa

66

11

822

Lublin - Port Lotniczy Świdnik

6,2

12

824

 Żyrzyn – Puławy – Opole Lub. – Annopol

odc. Puławy - Annopol

69

13

830

Lublin – Nałęczów – Bochotnica

38

14

831

Dęblin: dr. 801 – ul. Wiślana

1,2

15

832

Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła

17,4

16

833

Chodel  -  Kraśnik, odc. Chodel – Kraśnik Fabr.

19,4

17

834

Bełżyce – Stara Wieś, odc. Niedrzwica Duża – Bychawa

24

18

835

granica adm. m. Lublin – Wysokie – Biłgoraj – granica województwa

106

19

836

Bychawa – Kębłów

odc. Bychawa - skrzyż. z dr. pow. Nr 2269L

1,6

20

844

Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Chełm - Hrubieszów

49,4

21

848

Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn

30

22

849

Zamość – Józefów - Wola Obszańska

odc. Zamość – Józefów

33,7

23

850

Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów

48,5

24

853

Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski

51,5

25

855

Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola

odc. Olbięcin – do Gr. woj.

11

26

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec -  Szczebrzeszyn  odc. Biłgoraj – Szczebrzeszyn

31

27

865

Jarosław – Cieszanów – Bełżec   odc. Gr. woj. – Bełżec

4,7

28

747

odcinek Przytyki – Chodel (dawny przebieg dr. woj.. nr 747)

2,8

29

874

Zarzecze - Góra Puławska - most na Wiśle - Puławy ul. Piłsudskiego - dawny odc. dr. kr. Nr 12

10,3

30

874L

Puławy ul. Centralna - jednokierunkowa

0,7

 

 

Razem standard B

1019,9

 

 

Standard C

 

1

698

Siedlce – Łosice – Konstantynów - Terespol 

 odc. Gr. woj. - Terespol

49

2

741

Droga 738 – Bronowice – Łęka  – Wólka Gołębska

4,3

3

743

Góra Puławska – Sadłowice - Nasiłów – Bochotnica

7,4

4

803

Siedlce – Stoczek Łukowski - Garwolin

odc. Gr. woj. - Stoczek Łukowski

4

5

807

Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków

odc. Gr. woj. – Łuków

35

6

808

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 na terenie gminy Kock i Firlej

5,9

7

809

Lublin – Krasienin – Kierzkówka - Przytoczno

49,4

8

813

Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. - Łęczna

91

9

814

Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne

21

10

816

Terespol – Włodawa– Dorohusk – Zosin                              odc. Włodawa - Zosin

98,8

11

818

Przewłoka – Wyryki – Adampol

40,6

12

819

Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska

71

13

820

Sosnowica Dwór - Łęczna

29,7

14

821

Klementynów – Ostrów Lubelski

14

15

825

Kamień - Józefów

9,1

16

826

Markuszów – Nałęczów

11

17

827

Sadurki – Bełżyce

11,8

18

828

Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz

28

19

829

Łucka – Łęczna – Biskupice

40,2

20

834

Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III odc. Bełżyce - Niedrzwica Duża

10,5

21

836

Bychawa - Kębłów

24,4

22

837

Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec

64,4

23

838

Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice

24,8

24

839

Cyców – Siedliszcze - Marynin – Pawłów – Rejowiec

27,9

25

841

Cyców – Wierzbica – Staw

29,1

26

842

Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

67

27

843

Chełm – Kraśniczyn – Zamość

49,1

28

844

Chełm - Hrubieszów – Dołhobyczów – Granica państwa odc. Hrubieszów - Dołhobyczów - Granica państwa

34,4

29

845

Droga nr 801 – Gołąb Piaski – Stacja Kolejowa Gołąb

3,7

30

846

Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn

42,5

31

849

Zamość – Józefów – Wola Obszańska

odc. Józefów - Wola Obszańska

21,9

32

852

Józefówka – Nowosiółki – Witków

35,5

33

854

Annopol – Kosin – Gorzyce, odc. Annopol – Gr. woj.

14,3

34

857

Zaklików – Modliborzyce

10

35

858

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn

odc. Zarzecze - Biłgoraj

12,3

36

863

Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów

odc. gr. woj. - Tarnogród - Gr. woj.

46,3

37

867

Oleszyce – Werechrata – Hrebenne 

odc. Siedliska - Hrebenne

4

38

877

Naklik – Leżajsk   odc. Naklik – Gr. woj.

1,5

39

747

Stary przebieg dr. woj. Nr 747 w m. Bełżyce - ul. Kazimierska  (w przyszłości przedłużenie drogi woj. 827)

0,8

40

Dawna droga kr. Nr 12

Stary przebieg dr. kr. Nr 12 w m. Piaski - ul. Lubelska (od dr. woj. nr 836 do ronda na drodze kr. 17)

2,3

 

 

Razem standard C

1149,8

 

 

 

 

 

 

Standard D

 

1

747

Kamień – Opole Lub. (rondo w m. Elżbieta) - Przytyki  Drogi serwisowe i dojazdowe przy drodze nr 747      

31,1

2

747

Drogi sewisowe przy obwodnicy m. Chodel

7

3

747

Drogi serwisowe i dojazdowe na odc. Od km 67+720 do 76+720

1,7

4

747

Drogi serwisowe przy obwodnicy m. Bełżyce

8

5

755

Droga 854 – Kosin

2,4

6

759

Piotrowice – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854)

4,5

7

809

Drogi serwisowe na dojeździe do węzła „Jakubowice” przy obwodnicy Lublina do ronda w m. Snopków

0,2

8

809

Drogi serwisowe na odcinku Lublin - Snopków (od miasta Lublin do węzła „Jakubowice” )

1,2

9

809

Drogi serwisowe wokół węzła „Jakubowice”

0,2

10

817

Kamień – Kłudzie

4,5

11

822

Drogi serwisowe na odc. 6+745 do 7+430

0,5

12

823

Droga 48 – Wola Wojcieszowska – gr. wojew. (rz. Wisła)

0,4

13

835

Lublin -Wysokie - Biłgoraj - Przeworsk                                    drogi serwisowe od km 60+600 do 85+519

22

14

835

Odc.: Frampol – Biłgoraj (drogi serwisowe – dojazdowe, służące do obsługi komunikacyjnej przyległych działek)

11,9

15

835

Odc. Wysokie - Frampol (drogi serwisowe – dojazdowe, służące do obsługi komunikacyjnej przyległych działek)

20,6

16

840

Stacja kolejowa Zarzeka - Droga nr 801

0,9

17

847

Droga 801 – Stacja kolejowa Puławy Azoty

1,7

18

851

Stacja kolejowa Rudy - Droga nr 12

0,4

19

860

Droga 830 – Stacja kolejowa Sadurki

2,6

20

900

Raj (droga 754) – Piotrawin – droga 825

0,2

 

 

Razem standard D

122

 

 

 

 

POZOSTAŁE ODCINKI DRÓG

1

835

Biłgoraj - ulica Jana Pawła II od skrzyż. z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Tarnogrodzką  - planowane przejęcie w zarząd tego odcinka drogi od 1 stycznia 2017 r. (uchwała sejmiku XVIII/275/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.)  - STANDARD B

2,8

2

835

Biłgoraj, ul. Lubelska odcinek od skrzyż. z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki - planowane przekazanie tego odcinka drogi od 1 stycznia 2017 r. (uchwała sejmiku XVIII/276/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.) - STANDARD B

1,2

3

858

Biłgoraj, ul. Krzeszowska odcinek od skrzyż. z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Tarnogrodzką - planowane przekazanie tego odcinka drogi od 1 stycznia 2017 r. (uchwała sejmiku XVIII/276/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.) - STANDARD B

0,3

4

Dawna droga kr. nr 19

Dawny przebieg dr. kr. Nr 19 na odc. od gr. m. Lublin do węzła  "Dąbrowica") - od chwili przekazania przez GDDKiA O/Lublin – październik / listopad br. - STANDARD A

1,6

5

Dawna droga kr. nr 19

Stary przebieg dr. kr. Nr 19 na odc. od gr. m. Lublin do włączenia z S19 oraz drogi wlotowe wokół ronda na tym odcinku i dojazd do węzła  "Konopnica") - od chwili przekazania przez GDDKiA O/Lublin – październik / listopad br. - STANDARD B

2,4

 

 

Razem pozostałe

8,3